Slik bytter du advokat

En advokat skal fungere som et talerør for sin klient og ivareta interessene samt rettighetene til den berørte. I utgangspunktet har vi et fritt advokatvalg i Norge. Dette vil si at alle parter som ønsker seg, eller har rett på en advokat, kan velge advokat selv. Det er viktig å ha tillit til sin advokat og derfor ønsker mange å finne en som de tenker er best egnet til å ta sin sak.

Det er på mange måter et sjansespill å velge seg en advokat. Selv om du gjør grundig undersøkelse i forkant og velger advokaten nøye, kan det være mange faktorer som spiller inn i hvordan dere samarbeider. Derfor er det fullt mulig å bytte advokat, og du behøver ikke informere den gamle advokaten om hvorfor du ønsker å bytte.

Når en part skal velge seg en advokat, vil det som regel være fornuftig å velge en advokat som befinner seg i samme fylke eller kommune. Dette kan forsikre parten om at prosessen vil gå mer effektivt, og det behøver ikke være spørsmål rundt ekstra kostnader forbundet med reising og opphold. Selv om du har krav på fri rettshjelp, kan disse kostnadene forekomme dersom du velger en advokat utenfor distriktet ditt.

Det er mange faktorer som spiller inn når en part skal velge seg en advokat. Her vil det være opp til hver enkelt hvilke kvaliteter parten ønsker å vektlegge. Noen har et ønske om en advokat med lang erfaring og gjerne flere seirende saker bak seg. Andre derimot ønsker seg gjerne en advokat som har jobbet innenfor et spesifikt rettsområde i lengre tid. Men som regel vil det være beliggenhet som avgjør advokatvalget.

Hvorfor bytte advokat?

Det finnes mange grunner til at en part ønsker å bytte advokat gjennom en rettssak eller etterforsking. En advokat skal først og fremst ivareta interessene til sin klient, og sørge for at hans rettigheter blir hørt og sett gjennom saken. Dersom en part føler at han ikke blir hørt av advokaten, kan dette være grunn nok i seg selv til å ønske et bytte.

Noen saker kan ta lang tid og vare i flere måneder. Dette gjelder særlig saker hvor det foregår en etterforskning som for eksempel i vold- og barnevernssaker. I disse tilfellene vil det være viktig at advokaten har en klar og åpen kommunikasjon med sin klient. Advokaten skal sørge for at klienten er oppdatert på etterforskningen og kommuniserer opplysninger og annen informasjon om gangen i saken.

Dersom en part føler at advokaten bruker for lang tid på å svare på henvendelser, kan dette føles frustrerende. Manglende kommunikasjon og lite informasjon kan være en grunn til at en part ønsker å bytte advokat. Dersom advokaten er vanskelig å nå grunnet avstand og andre omstendigheter kan dette også være en faktor som spiller inn.

Hvordan bytte advokat?

Dersom du ønsker å bytte advokat, vil den nye advokaten hjelpe deg med selve prosessen. Som regel vil du bli bedt om å fylle ut et skjema på det nye advokatfirmaet sin nettside. Etter dette er fylt ut og signert, vil den nye advokaten ta seg av resten av prosessen. Du behøver ikke oppgi årsaken til hvorfor du ønsker å bytte advokat. Verken til den gamle advokaten eller til tingretten.

Dersom du av spesifikke grunner har byttet advokat, vil det likevel lønne seg å informere den nye advokaten om dette. På den måten vil den nye advokaten finne ut hvordan han kan hjelpe deg på best mulig måte, og sørge for at du får den servicen du ønsker. Ved å informere den nye advokaten om årsaken, kan du være tryggere på at du får en bedre opplevelse med den nye advokaten.