FRI RETTSHJELP

Vi kan yte bistand på mange saksområder der klienten kan ha krav på fri rettshjelp. For straffesaker gjelder egne regler.

Bistand etter lov om fri rettshjelp dekkes helt eller delvis av staten, og gjelder både fritt rettsråd og fri sakførsel. Utenfor rettergang kan juridisk hjelp gis i form av fritt rettsråd. Dette kan for eksempel være klage på vedtak gjort av NAV. Fritt rettsråd kan også bestå av juridisk rådgivning fra advokaten. Om saken går for domstolen kan bistand gis etter reglene om fri sakførsel.

Fri rettshjelp kan blant annet gis i oppsigelses- og avskjedssaker, utkastelse fra den bolig man bebor selv, familiesaker, klage på trygdevedtak. Som hovedregel må man ikke ha en inntekt eller formue som overstiger rettshjelpslovens grenser, men om saken for eksempel gjelder barnevern kan man få fri rettshjelp uten hensyn til inntekt og formue. Vi vil ved henvendelse vurdere om din sak gjør deg berettiget til fri rettshjelp.