Advokatselskapet Ravna Tlf. 789 40 200 Etter kontortid: 412 87 517

Eiendomsrett og bruksrett

Hvem som eier hva, er ikke alltid like klart, enten det gjelder bolig eller eiendomsgrunn. Det er heller ikke alltid at det som er registrert i offentlige registre stemmer overens med det virkelige eierskapet. Samme tvil kan gjøre seg gjeldende ved bruksrettigheter. Noen ganger er disse registrert, andre ganger utøves bruken i tråd med rettigheten, uten at dette er nedfelt skriftlig noen steder. Dersom det hersker tvil eller uenighet om dine rettigheter - enten det gjelder eierrettigheter eller bruksrettigheter - kan vi hjelpe deg med å utrede dette juridisk, slik at du får, og ikke mister, de rettigheter som du har.

 
 
 
 
 
 
Foto: Nina Ravna