Advokatselskapet Ravna Tlf. 789 40 200 Etter kontortid: 412 87 517 - medlemmer av Advokatforeningen

Avtalerett

Utgangspunktet i norsk rett er at en avtale skal holdes. Noen ganger oppstår det tvil om det foreligger en avtale. Andre ganger oppstår det uenighet om hva som er avtalt.

En advokat kan være behjelpelig med å finne klarhet i ovennevnte. Vi kan også være behjelpelig med å fremme konsekvenser ved avtalebrudd, eksempelvis heving av avtalen eller erstatning for økonomisk tap som følge av avtalebruddet, for å nevne noe.

Vi er også behjelpelig med å forhandle frem endringer i en allerede inngått avtale, enten det gjelder hele avtalen eller deler av den.